Положение о льготах по оплате обучения

ОҚМА-ның виртуалды (электронды) оқу-әдістемелік базасы академияның оқу-әдістемелік материалдары және оқытушылардың авторлық әзірлемелерінің бірыңғай ақпараттық жүйесін қалыптастыру; әрбір студенттің ОҚМА жергілікті желісі арқылы пәндердің оқу және әдістемелік материалдарына еркін қол жетуін қамтамасыз ету мақсатында құрылған.

Виртуальная (электронная) учебно-методическая база ЮКМА создана с целью формирования единой информационной системы учебно-методических материалов академии и авторских наработок преподавателей; обеспечения свободного доступа каждого студента к учебным и методическим материалам дисциплин через локальную сеть ЮКМА.

base.ukgfa.kz

www.suz-ppk.ru

3 года ago

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *